Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Gắn kết cộng đồng tại CareOregon

Gắn kết cộng đồng là nhịp đập của CareOregon. Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng cầu nối giữa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và những người cần chúng nhất. Thông qua sự hợp tác tích cực với các đối tác cộng đồng, tài trợ, các chương trình tình nguyện và nhiều chương trình khác, chúng tôi cố gắng khuyến khích các cá nhân và gia đình chịu trách nhiệm về sức khỏe và cuộc sống của họ. Cùng nhau, chúng ta đang tạo ra một cộng đồng lành mạnh hơn, từng kết nối một. Hãy cùng chúng tôi tạo ra sự khác biệt! 

Đăng ký nhận bản tin Đối tác cộng đồng của chúng tôi!

Đăng ký nhận bản tin Đối tác cộng đồng của chúng tôi!

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!