CẢNH BÁO: Nhiệt độ đang tăng lên vào ngày 4-9 tháng 7. Tài nguyên nhiệt độ cực cao của chúng tôi có thể giúp ích.

Chọn ngôn ngữ

Thông báo về việc chống phân biệt đối xử

Phân biệt đối xử là hành vi đi ngược lại pháp luật

CareOregon tuân thủ với mọi luật pháp về dân quyền của liên bang và không phân biệt tuổi tác, khuyết tật, bản dạng giới, tình trạng hôn nhân, quốc tịch gốc, chủng tộc, tôn giáo, màu da, giới tính, xu hướng tình dục, tình trạng sức khỏe hoặc nhu cầu đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi không loại trừ bất kỳ ai hay đối xử bất công với họ dựa vào tuổi tác, màu da, khuyết tật, bản dạng giới, tình trạng hôn nhân, quốc tịch gốc, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, xu hướng tình dục, tình trạng sức khỏe hoặc nhu cầu đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

CareOregon:

 • Cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho cả nam và nữ dưới 18 tuổi đến các cơ sở, dịch vụ và điều trị thích hợp theo ORS 417.270.
 • Cung cấp dịch vụ và sự hỗ trợ miễn phí cho người khuyết tật để họ giao tiếp hiệu quả với chúng tôi, chẳng hạn như:
  • Phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ tiêu chuẩn
  • Văn bản thông tin dưới các dạng thức khác (cỡ chữ lớn hơn, đọc thành tiếng, định dạng điện tử dễ truy cập, các dạng thức khác)
 • Cung cấp dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người mà ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như:
  • Phiên dịch viên đủ tiêu chuẩn.
  • Thông tin bằng những ngôn ngữ khác.

Nếu quý vị cần những dịch vụ này, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của CareOregon.

Nếu quý vị tin rằng CareOregon đã không cung cấp những dịch vụ này hoặc có hành vi phân biệt tuổi tác, khuyết tật, bản dạng giới, tình trạng hôn nhân, quốc tịch gốc, chủng tộc, tôn giáo, màu da, giới tính, xu hướng tình dục, tình trạng sức khỏe hoặc nhu cầu đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe dưới hình thức khác, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại cho:

Điều phối viên khiếu nại
315 SW Fifth Ave
Portland, OR 97204
Miễn phí: 800-224-4840
TTY: 711
Fax: 503-416-8118
Email: customerservice@careoregon.org

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp hoặc gửi qua email, fax hoặc đường bưu điện. Nếu quý vị cần giúp đỡ trong quá trình nộp đơn khiếu nại, bộ phận CSKH luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị.

Quý vị cũng có thể gửi đơn khiếu nại dân quyền với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Cơ quan Dân quyền, hoặc gửi qua mạng trên Cổng khiếu nại của Cơ quan Dân quyền tại ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc điện thoại tới:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
800-368-1019, TTY 711
Biểu mẫu khiếu nại có tại hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

You also have a right to file a complaint with the Bureau of Labor and Industries Civil Rights Division. You may contact their office in one of the following ways:

Bureau of Labor and Industries Civil Rights Division
Điện thoại: 971-673-0764
Email: crdemail@boli.state.or.us
Mail: Bureau of Labor and Industries
Civil Rights Division
800 NE Oregon St, Suite 1045
Portland, OR 97232

You also have a right to file a complaint with the Oregon Health Authority (OHA) Office of Civil Rights. You may contact their office in one of the following ways:

Oregon Health Authority (OHA) Office of Civil Rights
Web: www.oregon.gov/OHA/OEI
Email: OHA.PublicCivilRights@state.or.us
Phone: 844-882-7889, TTY 711
Mail: Office of Equity and
Inclusion Division
421 SW Oak St, Suite 750

Xem thông tin này trong tệp định dạng PDF bằng ngôn ngữ của quý vị

Dịch vụ dịch thuật

Tiếng Tây Ban Nha: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 800-224-4840 (TTY: 800-735-2900).

Tiếng Việt:  CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 800-224-4840 (TTY: 800-735-2900).

Tiếng Trung: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 800-224-4840 (TTY: 800-735-2900).

Tiếng Nga: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 800-224-4840 (телетайп: 800-735-2900).

Tiếng Hàn:  주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 800-224-4840 (TTY: 800-735-2900). 번으로 전화해 주십시오

Tiếng Ukraina:  УВАГА!  Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки.  Телефонуйте за номером 800-224-4840 (телетайп:  800-735-2900).

Tiếng Nhật: 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。800-224-4840(TTY:800-735-2900)まで、お電話にてご連絡ください。

Tiếng Ả Rập:

 ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 800-224-4840 (رقم هاتف الصم والبكم: 800-735-2900).

 

Tiếng Rumani:  ATENȚIE:  Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit.  Sunați la 800-224-4840 (TTY: 800-735-2900).

Cambodian:  ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 800-224-4840 (TTY: 800-735-2900)។

Tiếng Oromo:  XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama.  Bilbilaa 800-224-4840 (TTY: 800-735-2900).

Tiếng Đức:  ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 800-224-4840 (TTY: 800-735-2900).

Tiếng Ba Tư:

  توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 800-224-4840 (TTY: 800-735-2900) تماس بگیرید.

Tiếng Pháp:  ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 800-224-4840 (ATS: 800-735-2900).

Tiếng Thái:  เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 800-224-4840 (TTY: 800-735-2900).

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!