CẢNH BÁO: Nhiệt độ đang tăng lên vào ngày 4-9 tháng 7. Tài nguyên nhiệt độ cực cao của chúng tôi có thể giúp ích.

Chọn ngôn ngữ

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng trang web CareOregon

Chấp nhận điều khoản bằng cách sử dụng

Với việc sử dụng  CareOregon.org ("Trang web"), quý vị đồng ý chịu sự ràng buộc của mọi điều khoản, điều kiện và thông báo trên trang này, bao gồm cả Chính sách quyền riêng tư. Chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản sử dụng vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng phiên bản sửa đổi lên trang web này và việc quý vị tiếp tục sử dụng trang web sẽ thể hiện sự đồng ý của quý vị với điều khoản sửa đổi đó. Quyền truy cập trang có mật khẩu

Quyền truy cập trang có mật khẩu

Chúng tôi có thể phải phân cho quý vị một tên người dùng và một mật khẩu để phục vụ cho một số hoạt động sử dụng trang web này. Quý vị đồng ý coi mật khẩu này như thông tin cá nhân và bảo mật của quý vị, đồng thời chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động sử dụng các dịch vụ của CareOregon's thông qua mật khẩu của quý vị. Mỗi người sử dụng trang web phải có một tên người dùng và mật khẩu khác nhau; nhiều người trong cùng một tổ chức không được dùng chung tên người dùng và mật khẩu. Quý vị đồng ý sử dụng các dịch vụ được bảo vệ bằng mật khẩu vì (những) mục đích được đồng ý tại thời điểm quý vị nhận được mật khẩu của mình. Quý vị đồng ý bảo vệ, bồi thường và không để CareOregon phải chịu mọi khiếu nại, trách nhiệm hoặc chi phí phát sinh do bất kỳ hoạt động sử dụng trái phép trang web nào thông qua mật khẩu của quý vị.

Tài sản trí tuệ

Quý vị hiểu rõ rằng mọi tư liệu độc quyền trên trang web này đều được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, bí quyết và/hoặc phương thức khác và thuộc sở hữu của CareOregon, Inc. ("CareOregon") hoặc bên cấp giấy phép cho chúng tôi. Quý vị chỉ được dùng tài sản trí tuệ trên trang này theo những cách được cho phép một cách rõ ràng trong Điều khoản sử dụng này và không vì mục đích nào khác. Trừ khi được nêu rõ bằng cách khác, CareOregon cấp cho quý vị giấy phép giới hạn để xem, tải xuống, in các trang lẻ, biểu mẫu hoặc tài liệu từ trang này để quý vị sử dụng cho riêng mình, không vì mục đích thương mại và không được đem bán, cấp giấy phép, cho thuê, phân phối, tái bản, tái sản xuất, truyền tải, trưng bày hay biểu diễn ở nơi công cộng, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc bất kỳ phương thức khai thác nội dung trên trang khác, dù là toàn bộ hay một phần. Quý vị đồng ý không xóa bất kỳ thông báo độc quyền hoặc thông tin ghi nhận của bất kỳ tư liệu nào được sử dụng trên trang. CareOregon có thể rút lại tài liệu này lúc nào cũng được.

Tuyên bố từ chối bảo đảm

QUÝ VỊ ĐỒNG Ý MỘT CÁCH RÕ RÀNG RẰNG MỌI TƯ LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ĐƯỢC BAO GỒM TRONG HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA TRANG NÀY ("NỘI DUNG") ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "HIỆN CÓ" ĐỂ QUÝ VỊ SỬ DỤNG. NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU, CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM HAY CAM KẾT ĐƯỢC NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HOẶC TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH NHẤT ĐỊNH HOẶC HÌNH THỨC KHÁC, NGOẠI TRỪ NHỮNG CAM KẾT KHÔNG THỂ LOẠI BỎ, GIỚI HẠN HAY THAY ĐỔI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. CẢ CAREOREGON VÀ CÁC CÔNG TY CON HOẶC BÊN CẤP GIẤY PHÉP ĐỀU KHÔNG CAM KẾT RẰNG NỘI DUNG CÓ TÍNH CHÍNH XÁC VÀ ĐÁNG TIN CẬY; RẰNG TRANG WEB NÀY SẼ HOẠT ĐỘNG MỌI LÚC, MỌI NƠI; RẰNG MỌI LỖI HOẶC SỰ CỐ SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC; RẰNG NỘI DUNG KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC BẤT KỲ THÀNH PHẦN CÓ HẠI NÀO KHÁC; HOẶC RẰNG QUÝ VỊ SẼ THÀNH CÔNG NẾU TUÂN THỦ BẤT KỲ HƯỚNG DẪN, CHỈ DẪN HAY ĐỀ XUẤT NÀO TRÊN TRANG WEB.

Giới hạn trách nhiệm

CAREOREGON, CÁC CÔNG TY CON HOẶC BÊN CẤP GIẤY PHÉP CỦA CỦA CAREOREGON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ HƯ HẠI NÀO DÙ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, LỚN, NHỎ, ĐẶC BIỆT HAY LÀ HẬU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG, HAY KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC, TRANG WEB NÀY HAY THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB NÀY. GIỚI HẠN NÀY ÁP DỤNG KHI TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC COI LÀ PHẢI CHỊU ĐƯỢC DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, HÀNH VI SAI TRÁI, HÀNH VI BỎ BÊ, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM KHẮC HAY TRÊN BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, KỂ CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CÓ HƯ HẠI ĐÓ. DO MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC HƯ HẠI NHỎ HOẶC CÓ TÍNH HẬU QUẢ, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI TẠI CÁC KHU VỰC PHÁP LÝ ĐÓ SẼ BỊ GIỚI HẠN THEO PHẠM VI MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP. TRÁCH NHIỆM CỦA CAREOREGON'S SẼ KHÔNG BAO GIỜ VƯỢT QUA SỐ TIỀN ĐƯỢC THANH TOÁN ĐỂ TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

Bồi thường

Quý vị đồng ý bảo vệ, bồi thường và không để CareOregon cùng các hội viên cùa CareOregon, nhân viên, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu và bên cấp giấy phép phải chịu mọi khiếu nại, trách nhiệm hoặc chi phí phát sinh, bao gồm cả phí thuê luật sư, từ việc quý vị sử dụng trang web và nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn trong vi phạm Điều khoản sử dụng của quý vị. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền và tự chi trả chi phí để có được sự bảo vệ độc quyền cũng như quyền kiểm soát mọi vấn đề khác liên quan đến việc quý vị thực hiện bồi thường, trong đó quý vị đồng ý hợp tác với chúng tôi để thực hiện mọi biện pháp bảo vệ có thể thực hiện.

Hoạt động sử dụng quốc tế

Với việc lựa chọn truy cập vào trang web này từ bất kỳ vị trí nào bên ngoài Hoa Kỳ, quý vị chấp nhận toàn bộ trách nhiệm trong việc tuân thủ với mọi quy định pháp luật hiện hành ở địa phương. CareOregon không cam kết rằng tài liệu trên trang web này có tính phù hợp hay có thể sử dụng ở các vị trí bên ngoài nước Mỹ. Nghiêm cấm truy cập vào các tài liệu này từ những khu vực pháp lý nơi nội dung này bị cấm.

Lựa chọn điều khoản pháp luật

Thỏa thuận này, cho cả mục đích trong nước lẫn nước ngoài, dù là được điều chỉnh, diễn giải, hiểu và thực thi chỉ vì mục đích duy nhất là đáp ứng với pháp luật của bang Oregon, Hoa Kỳ, mà không cân nhắc đến sự mâu thuẫn trong các điều khoản pháp luật. Quý vị đồng ý một cách rõ ràng rằng khu vực pháp lý độc quyền của mọi khiếu nại hay hành động phát sinh do hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc hoạt động sử dụng của quý vị trên trang web này sẽ chỉ được gửi cho toàn án bang hoặc tòa án liên bang có vị trí nằm ở Bang Oregon, và quý vị tiếp tục đồng ý cũng như gửi đển tòa án của khu vực pháp lý cá nhân đó có thể thực hiện vì mục đích khắc phục mọi khiếu nại hoặc hành vi.

Khả năng kết hợp và hiệu lực từng phần

Điều khoản sử dụng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và CareOregon liên quan đến trang web này và các trang web thay thế khác, tất cả đều là thông tin liên lạc cũng như thư đề nghị xưa và nay giữa chúng ta liên quan đến trng này. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này được xác định là mất tính hiệu lực hoặc không thể thực thi thì các điều khoản khác vẫn giữ được toàn bộ hiệu lực và ảnh hưởng của nó.

Sử dụng trái phép và chấm dứt

Quý vị đồng ý chỉ sử dụng trang web này cho các hoạt động hợp pháp và được phép. Hoạt động sử dụng trái phép trang này bao gồm việc đặt liên kết hoặc đặt trang này một cách trái phép mà không có được sự phê duyệt bằng văn bản của CareOregon. Quý vị cũng đồng ý không "đặt liên kết sâu" cho bất kỳ trang web nội bộ nào vì mọi mục đích, trừ khi quý vị được CareOregon đặc biệt cấp quyền để làm việc đó. Hoạt động sử dụng trang web trái phép có thể dẫn đến việc bị truy tố hình sự và/hoặc dân sự. CareOregon bảo lưu mọi quyền và có toàn quyền chấm dứt quyền truy cập của quý vị vào tất cả hoặc một phần của trang web, dù có hay không có thông báo, và vì bất kỳ lý do gì.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay quan ngại nào về Điều khoản sử dụng của Care Oregon, vui lòng gửi email cho chúng tôi vào customerservice@careoregon.org. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi những thông tin hoàn chỉnh và rõ ràng nhất có thể và chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng phản hồi quan ngại của quý vị.

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!