CẢNH BÁO: Nhiệt độ đang tăng lên vào ngày 4-9 tháng 7. Tài nguyên nhiệt độ cực cao của chúng tôi có thể giúp ích.

Chọn ngôn ngữ

Đọc thêm: Giải thích về các quyền lợi của chương trình OHP Bridge trên trang tổng quan về quyền lợi của quý vị.

Khám sàng lọc rối loạn phát triển

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!

Your child grows in many ways during the first years of life. These changes are physical, emotional, social and cognitive (learning, thinking and problem-solving). New skills develop during these years including crawling, walking and talking. These skills are known as developmental milestones. Screening can tell if a child is achieving these milestones, or if there are delays. Early detection of delays helps you and your child’s primary care provider (PCP) identify services that may benefit your child. Developmental screening is a CareOregon covered benefit.

A good time to discuss child development and screening is with your child's primary care provider (PCP) at a well-child visit. Talk to your child's doctor or nurse any time you have concerns about your child's development.

Online resources

Let us help you

Send us a secure message through our Member Portal at careoregon.org/portal or call us at 503-416-4100, toll-free 800-224-4840 or TTY 711. We can help you get started with your benefits.