CẢNH BÁO: Nhiệt độ đang tăng lên vào ngày 4-9 tháng 7. Tài nguyên nhiệt độ cực cao của chúng tôi có thể giúp ích.

Chọn ngôn ngữ

Đọc thêm: Giải thích về các quyền lợi của chương trình OHP Bridge trên trang tổng quan về quyền lợi của quý vị.

Dịch vụ ngôn ngữ: Phiên dịch và biên dịch

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!

You have a legal right to free interpretation and translation services.

If you do not speak or read English or prefer to discuss your health care in a different language, including sign languages, CareOregon is here to serve you.

 

Here are some examples of when you have the right to request language services:

A graphic of examples of when you have the right to request language services including: provider …

Free language services are your right and should be simple to access.

If you need any help with language services or have any complaints, we want to hear about it. Call CareOregon Customer Service at 800-224-4840 or TTY 711, or send us a secure message. You can also download this information:

If you need an interpreter for visits or phone calls to your (or your child's) provider's office, you are legally entitled to this service free of charge. You may have received a Preferred Language Card when you joined CareOregon. See below. This helps inform your provider's office of your spoken language. If you have any problems getting an interpreter, let us know. Call CareOregon Customer Service at 800-224-4840 or TTY 711.

Interpretation card

Dịch vụ dịch thuật

We want to give you access to your health care in the language of your choice. CareOregon is committed to providing translated materials to our members who speak a language other than English.

We also provide interpretation services. If you need an interpreter for visits or phone calls to your (or your child's) provider's office, you are legally entitled to this service free of charge. If you have any problems getting an interpreter, let us know. Call CareOregon Customer Service at 800-224-4840 or TTY 711.

Quý vị có thể đọc thông tin này bằng một ngôn ngữ khác, với cỡ chữ lớn hơn, bằng chữ nổi hoặc dưới hình thức mà quý vị mong muốn. Quý vị cũng có thể yêu cầu cung cấp phiên dịch viên. Đây là dịch vụ hỗ trợ miễn phí. Vui lòng gọi số 503-416-4100 hoặc 800-224-4840 hoặc TTY 711. Chúng tôi chấp nhận cuộc gọi chuyển tiếp. Quý vị có thể yêu cầu trợ giúp từ một phiên dịch viên có chứng chỉ và có chuyên môn về chăm sóc sức khoẻ.

Tiếng Tây Ban Nha: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-224-4840 (TTY: 1-800-735-2900).

Tiếng Việt:  CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-224-4840 (TTY: 1-800-735-2900).

Tiếng Trung: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-224-4840 (TTY: 1-800-735-2900).

Tiếng Nga: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-224-4840 (телетайп: 1-800-735-2900).

Tiếng Hàn:  주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-224-4840 (TTY: 1-800-735-2900). 번으로 전화해 주십시오

Tiếng Ukraina:  УВАГА!  Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки.  Телефонуйте за номером 1-800-224-4840 (телетайп:  1-800-735-2900).

Tiếng Nhật: 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-224-4840(TTY:1-800-735-2900)まで、お電話にてご連絡ください。

Tiếng Ả Rập:

 ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-800-224-4840 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-800-735-2900).

 

Tiếng Rumani:  ATENȚIE:  Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit.  Sunați la 1-800-224-4840 (TTY: 1-800-735-2900).

Tiếng Campuchia:  ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-800-224-4840 (TTY: 1-800-735-2900)។

Tiếng Oromo:  XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama.  Bilbilaa 1-800-224-4840 (TTY: 1-800-735-2900).

Tiếng Đức:  ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-224-4840 (TTY: 1-800-735-2900).

Tiếng Ba Tư:

  توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-800-224-4840 (TTY: 1-800-735-2900) تماس بگیرید.

Tiếng Pháp:  ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-224-4840 (ATS: 1-800-735-2900).

Tiếng Thái:  เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-800-224-4840 (TTY: 1-800-735-2900).