CẢNH BÁO: Nhiệt độ đang tăng lên vào ngày 4-9 tháng 7. Tài nguyên nhiệt độ cực cao của chúng tôi có thể giúp ích.

Chọn ngôn ngữ

Đọc thêm: Giải thích về các quyền lợi của chương trình OHP Bridge trên trang tổng quan về quyền lợi của quý vị.

Viêm phổi

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!

Nurse listening to a patients heart beat with a stethoscope.

Pneumonia is an infection of the lungs that ranges from mild to severe. The Centers for Disease Control and Prevention list the most common signs of pneumonia as:

  • Cough
  • Fever
  • Difficulty breathing

Viruses, bacteria and different types of fungus can all lead to pneumonia.

Pneumonia is a larger concern for older adults, people living with chronic health conditions - like diabetes or asthma - or people with weakened immune systems like cancer patients or patients with HIV/AIDS. Pneumonia can also develop as a complication of the flu.

Make sure you get a flu shot each year and talk to your doctor about getting a pneumonia vaccine. Pneumonia vaccines are FREE to CareOregon members. Wash your hands and cover your mouth when coughing to help prevent the spread of infection.

Let us help you

Send us a secure message through our Member Portal at careoregon.org/portal or call us at 503-416-4100, toll-free 800-224-4840 or TTY 711. We can help you get started with your benefits.