CẢNH BÁO: Nhiệt độ đang tăng lên vào ngày 4-9 tháng 7. Tài nguyên nhiệt độ cực cao của chúng tôi có thể giúp ích.

Chọn ngôn ngữ

Đọc thêm: Giải thích về các quyền lợi của chương trình OHP Bridge trên trang tổng quan về quyền lợi của quý vị.

Khám tầm soát sức khỏe

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!

Doctor giving a patient a physical exam for preventative health screening.

Preventive care means seeing your provider even when you’re not sick. It’s often key to staying healthy. Preventive care helps find problems while they’re still easiest to fix. And preventive care offers peace of mind when you have a health screening that shows you’re fine. That’s why regular health screenings and physical exams are an important part of wellness. CareOregon covers routine physical exams with your provider and many types of health screening tests.

Types of screenings available

Click on a link below to learn about different kinds of screenings. CareOregon covers many types of screenings.

If you need a screening or a test, contact your primary care provider (PCP). Or, call CareOregon Customer Service at 503-416-4100, toll-free 800-224-4840 or TTY 711, 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday. You can also send us a secure message through our Member Portal at careoregon.org/portal